Voorwaarden

Kasten vol boeken vrij toegankelijk voor iedereen

Welkom bij KopGroep Bibliotheken. Wij zijn blij je als bezoeker te mogen begroeten. Onze bibliotheken zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Alle bezoekers kunnen gratis materialen inzien, informatie vragen en gebruikmaken van diverse computers en computerbestanden.

Onze regels:

 1. Iedereen kan zich als lid laten inschrijven.
 2. De directeur is bevoegd iemand wegens laakbaar gedrag de toegang tot of het gebruik van de bibliotheek te ontzeggen.
 3. De pashouder is aansprakelijk voor alle kosten die de bibliotheek maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, verloren gaan of ophalen van het geleende materiaal. KopGroep Bibliotheken stuurt 3x een herinnering, daarna schakelen wij een incassobureau in. 
 4. De Stichting KopGroep Bibliotheken beschermt, binnen de wettelijke mogelijkheden, de privacy.
 5. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor in de media achtergelaten materialen.
 6. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor goederen die bezoekers in de bibliotheek achterlaten.
 7. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de uitleentermijn en evenmin voor schade aan de houder van de pas, derden of goederen ontstaan door het gebruik van het geleende.
 8. In alle bibliotheken is roken verboden.
 9. Eten, drinken en het gebruik van de mobiele telefoon is alleen toegestaan in de aangegeven ruimten. Hierbij is het verzoek de mobiele telefoon op trillen te zetten. Het gebruik van inline-skates, skateboards en stepjes is niet toegestaan in onze vestigingen.
 10. Het bekijken van aanstootgevende internet sites is niet toegestaan in de bibliotheek.
 11. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 12. Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor de materialen die door hun minderjarige kinderen zijn geleend.
 13. U dient de aanwijzingen van het personeel van de bibliotheek op te volgen. Op verzoek van het personeel dient u uw lenerspas en de eventueel in uw bezit zijnde materialen te tonen.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur of zijn vervanger.

Inschrijving

 1. Een bibliotheekpas wordt verstrekt na persoons- en adreslegitimatie. Kinderen tot 14 jaar hebben toestemming van hun ouders / verzorgers nodig om lid te worden.
 2. De bibliotheekpas (inclusief de culturele voordelen) is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; het is de pashouder niet toegestaan geleende materialen aan derden uit te lenen.
 3. De bibliotheekpas is geldig vanaf het moment van inschrijven. Verandering van adres en verlies, diefstal of beschadiging van de bibliotheekpas dient u zo snel mogelijk te melden. Tot het moment van melden is de houder van de pas verantwoordelijk voor het met die pas geleende materiaal en is hij aansprakelijk voor eventuele kosten.
 4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar. Daarna wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

Verlenging van het lidmaatschap

 1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen.
 2. Leden ontvangen jaarlijks een nota voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en via automatische incasso betalen dienen zorg te dragen voor voldoende banksaldo.
 3. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: verlenging van het lidmaatschap geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Bij het overlijden van de lener.
 2. Bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement.
 3. Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). De bibliotheek kan bij opzegging om een geldig legitimatiebewijs vragen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de lener alle door hem geleende media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.
 4. Door uitschrijving door de bibliotheek als de lener zijn (betalings)verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan 4 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, boetes en kosten heeft plaatsgevonden.
 5. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap.  

Lenen

 1. Er kan alleen met een geldige bibliotheekpas geleend worden.
 2. Lenen met een (gratis) jeugd-/jongerenpas uit de afdeling voor volwassenen is niet toegestaan als het te lenen materiaal overduidelijk niet bestemd is voor de pashouder zelf (zie punt 3 onder lidmaatschap).
 3. Het is scholen en instellingen niet toegestaan om materialen te lenen op een ander abonnement dan de Klasse!PAS.
 4. De pashouder dient er zelf op toe te zien dat teruggebracht materiaal daadwerkelijk als ‘terug’ geregistreerd wordt.
 5. Er kan in alle KopGroep Bibliotheken worden geleend. Geleend materiaal hoeft niet te worden teruggebracht in de bibliotheek waar het geleend is. Dit mag ook in een andere vestiging.
 6. De pashouder is verplicht boete te betalen voor te laat teruggebracht materiaal. De kosten voor te laat terugbrengen gaan in vanaf de eerste dag na vermelde datum. De kosten worden per stuk en per kalenderdag berekend. Als de lener na twee schriftelijke aanmaningen de geleende materialen nog niet terugbrengt, heeft de bibliotheek het recht een vervangend exemplaar aan te schaffen. De kosten daarvan worden dan bovenop de boete in rekening gebracht. Betaling ervan dient binnen drie maanden na ontstaan van de schuld voldaan te worden. Mocht betaling achterwege blijven, wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven.
 7. Vermissing van materialen dient onmiddellijk gemeld te worden.
 8. De pashouder is verplicht het vermiste te vergoeden op grond van een door de bibliotheek vast te stellen vergoeding. Bij niet voldoen aan de boeteverplichting / schadevergoeding is de directeur gerechtigd de bibliotheekpas te blokkeren. Deze inhouding vervalt op het moment dat de pashouder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 9. De pas wordt geblokkeerd als de pashouder een rekening van € 10,- of meer heeft openstaan of als een te betalen bedrag langer dan drie maanden onbetaald blijft. Na minimaal drie maanden ontvangt de pashouder een herinnering over een te lang openstaande rekening en wordt het bedrag met administratiekosten verhoogd.  

Verlengen

 1. Het is mogelijk de uitleentermijn te verlengen, tenzij het materiaal door iemand anders is gereserveerd.
 2. Het verlengen van de uitleentermijn van materialen kan via internet en in de bibliotheek. Per materiaalsoort geldt een maximum aantal dagen dat het mag worden geleend. Een item kan maximaal twee maal worden verlengd.
 3. Materialen die zijn geleend van een andere bibliotheek in Nederland kunnen NIET worden verlengd.

Reserveren

 1. Als het gewenste materiaal niet beschikbaar is, kan de pashouder het reserveren op internet en in de bibliotheek.
 2. Materialen uit de collectie van KopGroep Bibliotheken kunnen gratis worden gereserveerd. Reserveren bij andere bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kost €1,00. Reserveren bij andere bibliotheken uit de rest van Nederland kost €5,00.
 3. Reserveringskosten worden, in verband met reeds door de bibliotheek gemaakte kosten en verrichte inspanningen, niet terugbetaald als het gewenste niet geleverd wordt.
 4. De pashouder krijgt bericht wanneer de gereserveerde materialen klaarliggen. Na ontvangst van dit bericht moet het materiaal binnen 7 dagen opgehaald worden, anders vervalt de reservering.

Wijziging en intrekking van deze algemene voorwaarden

 1. Alleen de nieuwste versie van dit reglement is van toepassing. KopGroep Bibliotheken houdt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
 2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media, boetes alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt én worden bekend gemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
 3. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging of de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op de website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.
 4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op de website en gelden per direct.

Terug naar Service